2020-02-29

Dispozitiile Orodonantei Militare nr. 2./21.03.2020 privind starea de urgenta


ORDONANTĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 21 martie 2020
Data intrarii in vigoare : 21 martie 2020


De acord
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Având în vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu si regimul stării de urgentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările si completările ulterioare,
tinând seama de evaluarea realizată de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgentă, aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020,
în temeiul art. 4 alin. (2) si (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgentă la nivel national, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3-5 din anexa nr. 2 la acelasi decret si al art. 20 lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările si completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonantă militară:
ART. 1
(1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.
(2) Prin exceptie, sunt permise interventiile stomatologice de urgentă.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

ART. 2
(1) Se suspendă temporar activitătile de comercializare cu amănuntul a produselor si serviciilor în centrele comerciale în care îsi desfăsoară activitatea mai multi operatori economici, cu exceptia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice si a serviciilor de curătătorie.
(2) Prin centru comercial se întelege „structura de vânzare cu suprafata medie sau mare în care se desfăsoară activităti de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piată si de alimentatie publică, ce utilizează o infrastructură comună si utilităti adecvate“, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

ART. 3
(1) Circulatia persoanelor în afara locuintei/ gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 si evitarea formării oricărui grup de persoane.
(2) Prin formarea unui grup de persoane se întelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.

ART. 4
În intervalul orar 6,00-22,00 se recomandă ca circulatia persoanelor în afara locuintei/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuintă/gospodărie si locul/locurile de desfăsurare a activitătii profesionale si înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitătile de bază ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfăsurării activitătii profesionale;
c) deplasarea pentru asistentă medicală care nu poate fi amânată si nici realizată de la distantă;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însotirea copilului, asistenta persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităti ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuintei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor si nevoile animalelor de companie/domestice.


ART. 5
(1) În intervalul orar 22,00-6,00, circulatia persoanelor în afara locuintei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autoritătilor abilitate, legitimatia de serviciu, adeverinta eliberată de angajator sau o declaratie pe propria răspundere.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autoritătilor abilitate, o declaratie pe propria răspundere, completată în prealabil.
(4) Declaratia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/ gospodăriei/locului activitătii profesionale, motivul deplasării, data completării si semnătura.
(5) Fac exceptie de la aceste prevederi personalul din cadrul Administratiei Prezidentiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, institutiilor sistemului national de apărare, ordine publică si securitate natională, corpului diplomatic si personalul care asigură serviciile de utilitate publică.
(6) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora României.

ART. 6
(1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetătenilor străini si apatrizilor, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. a) si b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia situatiei în care acestia tranzitează teritoriul României pe culoare de tranzit organizate prin întelegeri cu statele vecine.
(2) Prin exceptie, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetătenilor străini si apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:
a) sunt membri de familie ai cetătenilor români;
b) sunt membri de familie ai cetătenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidentă în România;
c) sunt persoane care posedă o viză de lungă sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritătile române potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritătile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de sedere sau un alt document echivalent;
e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizatiilor internationale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordării protectiei consulare;
g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
h) sunt persoane care au nevoie de protectie internatională sau din alte motive umanitare.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

ART. 7
(1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locatia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autoritătilor competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate si sunt conduse de fortele de ordine publică si plasate în carantină institutionalizată, sub pază.
(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locatia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autoritătilor competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.
(3) Măsurile dispuse potrivit alin. (1) si (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contraventională sau penală.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonante militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 8
(1) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia să identifice si să tină evidenta persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără sustinători sau altă formă de ajutor, si să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuintelor.
(2) Evidentele se actualizează si se raportează săptămânal la centrul judetean/al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei.
(3) Comitetele locale, judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă identifică modalităti de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin. (1).
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonante militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 9
(1) Ordonanta militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgentă care privesc aglomerările de persoane si circulatia transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:
"(2) Se pot oficia slujbe în lăcasurile de cult de către slujitorii bisericesti/religiosi, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum si împărtăsirea credinciosilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora."

2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică si conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 t."

3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Alte exceptii de la interdictia prevăzută la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii."


(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonante militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 10
(1) Sunt abilitate să asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante militare:
a) Politia Română, Jandarmeria Română, politia locală, Agentia Natională de Administrare Fiscală, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor si conducătorii autoritătilor administratiei publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. 1 si 2;
b) Politia Română, Jandarmeria Română, politia locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3, 5 si 7;
c) Politia de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.

(2) Nerespectarea măsurilor de primă urgentă prevăzute la art. 1-7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contraventională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările si completările ulterioare.
(3) Personalul institutiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contraventii si să aplice sanctiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările si completările ulterioare.

ART. 11
(1) Prezenta ordonantă militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin două zile de la data publicării, despre continutul prezentei ordonante militare.Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela

Bucuresti, 21 martie 2020.
Nr. 2.
----